O nama

Babe

B.a.B.e su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. 2013. su B.a.B.e. organizacija prepoznata u javnosti po beskompromisnoj borbi za poštivanje ljudskih prava na jednakim osnovama za sve građanke/e i zalaganju za rodnu ravnopravnost. Organizacija ima osigurano stabilno financiranje programa i hladnog pogona te 10-tak zaposlenih stručnjakinja/ka. Građani i državna te međunarodna tijela vide organizaciju kao ekspertni centar za pitanja rodne ravnopravnosti.

 

Djelatnosti: Pružanje pravne i psihološke pomoći u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih za neku od povreda ljudskih prava; Edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i konceptu osiguravanja jednakih mogućnosti za sve -  treninzi, radionice, seminari, konferencije i sl; Javno zagovaranje i organiziranje javnih kampanja; Lobiranje prema donositeljima propisa; Objavljivanje publikacija – letaka, knjiga, brošura i sl.; Provođenje istraživanja,  Proizvodnja medijskih sadržaja, Otvaranje i vođenje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, kao humanitarna djelatnost i Druge djelatnosti sukladno ciljevima, misiji i viziji udruge.

 

B.a.B.e. djeluju kroz četiri programa.

 

Program Rodna ravnopravnost je započeo 2009 god. s ciljem  uključivanja rodne ravnopravnosti u sve nacionalne, regionalne i lokalne politike korištenjem relevantnih metodologija, prvenstveno istraživanja, analize javnih politika, savjetovanja, praćenja provedbi, podizanja javne svijesti. Ciljeve ovog programa ostvaruju kroz: 1. Obrazovanje donositelja odluka o konceptu rodne ravnopravnosti i gender mainstreaming-u, 2. Monitoring, analizu i izvještavanje o rodnoj ravnopravnosti i nedostacima politika u tom pogledu (godišnja izvješća o rodnoj ravnopravnosti), 3. Javne kampanje - podizanje javne svijesti o ključnim aspektima rodne neravnopravnosti: "Neplaćeni rad: tko radi što  kod kuće?",4. Žene i razvoj: istraživanje, analize i izvještaje o vlasničkim pravima žena u Hrvatskoj, 5. Javni mediji i rodna ravnopravnost: monitoring implementacije Plana rodne ravnopravnosti HTV-a.

 

Program Prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja je nastavak i širenje opsega aktivnosti programa Legaline koji je pokrenut u drugoj polovini 1995. i jedan je od najstarijih programa organizacije. Njegova je svrha na osnovi izravne komunikacije s građankama i građanima, kroz pružanje pravne i psiho-socijalne pomoći žrtvama nasilja, utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavstvu i/ili propuste u provedbi odgovornih institucija. Cilj je definirati učinkovite načine prevencije, pružanja stručne pomoći u zaštiti od nasilja (javna predavanja) i sankcioniranja rodno uvjetovanog nasilja

 

1. Uspostava psihološkog i pravnog savjetovališta za pojedince/ke i partnere bez obzira na njihov spol ili rod. Cilj savjetovališta bit će pružanje pravnog i psihološkog savjetovanja pojedincima/kama i parovima u pogledu njihovih prava i obveza u vezama, nasilja u obitelji, roditeljskih prava, vlasničkih/imovinskih prava itd. 2. Strateške litigacije u postupcima vezanim za rodno uvjetovano nasilje. 3. Monitoring i utjecaj na formuliranje javnih politika i zakona u području rodno uvjetovanog nasilja. 4. Kampanja podizanja javne svijesti o rodno uvjetovanom nasilju

 

Program Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji se postupno izdvajao kao zasebna cjelina jer se sve aktivnosti provode u području Vukovarsko-srijemske županije, sa sjedištem u Vukovaru, s vrlo specifičnim ciljevima i ženama žrtvama nasilja (s djecom ili bez djece) kao ciljnom skupinom.

U sklopu programa djeluje od 2008. Sigurna kuća Vukovarsko - srijemske županije. U Sigurnoj kući pruža se istovremeno smještaj za do dvanaest žena i osmero djece s područja čitave Hrvatske. Kuća je odlično opremljena i vrhunski osigurana, što uvelike doprinosi osjećaju egzistencijalne sigurnosti korisnica i djece. Maksimalno trajanje boravka je godinu dana. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom, relativno kratkom razdoblju, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih traumi i vraćanju samopouzdanja tijekom procesa osamostaljenja, odnosno pronalaska zaposlenja i stana.

 

Cilj programa Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera je povećanje utjecaja korpusa ljudskih prava na legislativu i praksu u području borbe protiv diskriminacije te u području zaštite prava na javno izražavanje i slobodu mišljenja, okupljanja i sl. Do sada B.a.B.e. nisu bile prepoznate u javnosti isključivo kao organizacija za ženska ljudska prava, već i kao organizacija koja reagira na sve oblike povreda ljudskih prava. U sklopu ovog programa namjerava se implementirati sljedeće projekte: 1. Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija u nerazvijenim regijama /Thinking locally, acting nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas. Cilj projekta je, kako i naslov navodi, osnažiti lokalne OCD-e koje se bave promicanjem i zaštitom ljudskih prava i suzbijanjem diskriminacije u Ličko-Senjskoj, Šibensko-kninskoj i Požeško–slavonskoj županiji kako bi postale relevantan dionik u implementaciji anti-diskriminacijskih mjera kroz politike u tim područjima.  U isto se vrijeme djeluje i u smjeru informiranja i savjetovanja krajnjih korisnika/ca u ciljanim županijama radi zaštite njihovih ljudskih prava i zaštite od diskriminacije. Probleme najranjivijih skupina prezentirat ćemo na nacionalnoj i međunarodnoj razini dokumentarnim filmom  koji će biti realiziran u sklopu projekta. 2. Promocija antidiskriminacijskog zakonodavnog paketa i politika u koordinaciji s drugim ljudskapravaškim organizacijama, posebice u okviru Kuće ljudskih prava 3. Koordinacija i izrada izvješća o implementaciji ljudskogpravaških instrumenata UN-a i Vijeća Europe 4. Imam moć i znanje da mijenjam svijet. Ciljevi projekta su osvješćivanje studentske populacije o sustavu zaštite ljudskih prava  i poticanje na aktivno građanstvo kako bi im se pomoglo da postanu efikasniji, kvalitetniji i bolji članovi/ce društva; te edukacija o postupku i važnosti analize srednjostrujaških medija kako bi se izbjegla indoktrinacija i neosjetljivost na kršenja ljudskih prava.

Vimio

VIMIO je nevladina i neprofitna udruga građana koja postoji i djeluje od 1999. godine. VIMIO potiče i doprinosi razvoju tolerancije i suradnje u gradu Vukovaru, Vukovarsko-srijemskoj županiji i Republici Hrvatskoj, te pruža podršku i sudjeluje u rješavanju problema lokalne zajednice koje nedovoljno prepoznaju lokalne vlasti i institucije, i to obrazovanjem, istraživanjem, pružanjem psihološke potpore, radom s djecom i mladima.

 

Vizija joj je biti vodeća udruga na području razvoja civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini, čiji rad se temelji na razvijenim partnerskim odnosima s drugim organizacijama i institucijama, profesionalnosti i stručnosti te poštivanju različitosti. Svojim radom doprinosi ostvarenju uvjeta suživota i suradnje u gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji, čime je osigurano funkcioniranje lokalne zajednice kao cjeline te izgrađeno mirno i sigurno okruženje koje omogućuje razvoj i afirmaciju različitih društvenih skupina.

 

Strateški pravci razvoja VIMIO-a su: 1) izvaninstitucionalno obrazovanje i istraživanje koje podrazumijeva razvoj programa i provedbu aktivnosti na polju dodatne izobrazbe osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika (razvoj specifičnih profesionalnih i stručnih vještina te primjena novih odgojno-obrazovnih metoda u radu s djecom i mladima), razvoj obrazovnih aktivnosti (formalnog i neformalnog karaktera) za nezaposlene i socijalno ugrožene skupine s ciljem postizanja njihove lakše zapošljivosti i uključivanja na tržište rada, provedbu istraživačkih aktivnosti u vezi s djelatnostima udruge, provedbu navedenih i ostalih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti u sklopu Edukacijskog centra VIMIO-a, 2) psihosocijalna potpora kao provedba postojećih programa i razvoj novih aktivnosti u Obiteljskom savjetovalištu, 3) rad s djecom i mladima u sklopu provedbe aktivnosti Kreativnog centra u cilju uključivanja djece i mladih različite nacionalne pripadnosti u zajedničke aktivnosti, razvoj i provedba programa vršnjačke pomoći za osnovnoškolce i srednjoškolce i poticanje međugeneracijske solidarnosti (program „mladi za stare“) i volonterskih aktivnosti, 4)  rad s osobama s posebnim potrebama kroz provođenje specifičnih aktivnosti u cilju integracije osoba s posebnim potrebama u zajednicu te osnivanje Savjetovališta za osobe s posebnim potrebama i njihove obitelji, 5)   rad na promociji ženskih ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i specifičnoj ženskoj problematici kroz provedbu aktivnosti kampanja podizanja svijesti i javnog zagovaranja, integracije navedene problematike pri dizajniranju i provedbi projekata druge tematike kada takva mogućnost postoji, 6) suradnja s jedinicama lokalne uprave i samouprave te s drugim udrugama i institucijama na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini kroz provedbu projekata u skladu sa strateškim smjernicama u suradnji s navedenim subjektima, ustroj VIMIO-a u zajednici kao poželjnog partnera u provedbi aktivnosti, 7) europske integracije i međunarodna suradnja kroz promoviranje europskih vrijednosti i značaja međunarodne suradnje za razvoj lokalne zajednice i civilnog društva, prijenos iskustava i „dobre“ prakse na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

 

Važno je naglasiti da su korisnici/e usluga VIMIO-a učenici/e nastavnici/e, roditelji, djeca i mladi, djeca s teškoćama u razvoju, mladi s poremećajima u ponašanju, osobe s invaliditetom i psihičkim poteškoćama i njihove obitelji, osobe iz marginaliziranih (socijalno ugroženih) društvenih skupina, predstavnici nacionalnih manjina i nezaposleni/e s obzirom na vrijednosti na kojima VIMIO počiva. Izdvajamo toleranciju, poštivanje različitosti, partnersku suradnju, kontinuirano učenje, humanizam, odgovornost, profesionalnost i stručnost te etičnost.

Legalina

Udruga Legalina osnovana je 2012. godine, kao znak zahvalnosti na podršci i pomoći, udruzi B.a.B.e koja je na području Općine Gračac provodila projekte koji su pomogli nekolicini žena da se osnaže i pokušaju pokrenuti zajednicu.

 

Udruga je dobila ime po programu Legaline koji je udruga B.a.B.e i provodila.

 

Dosadašnje iskustvo udruge Legaline je skromno, ali utjecajno u lokalnoj zajednici. Sudjelovala je u provođenju projekta ; Misli lokalno, djeluj nacionalno; kojim je koordinirala udruga B.a.B.e na području Općine Gračac. Legalina je organizirala fokus grupe te je sudjelovala na treninzima koji su njezinim članovima pomogli u dodatnoj edukaciji.

 

Također, provodila je Javne radove 2013. godine, koji su bili 100 % financirani od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na provedbi je zaposleno 13 ljudi na 6 mjeseci. Pri zapošljavanju je posebna pažnja posvećena zastupanju najugroženijih skupina s posebnim naglaskom na nacionalne manjine.

 

2014. godine u partnerstvu s udrugom B.a.B.e i udrugom Mladi u Eu počela je s provođenjem projekta ; Djelujemo lokalno , ali jasno, kompetentno i glasno u trajanju od 14 mjeseci.

 

U međuvremenu razvija zdravu suradnju s lokalnim vlastima, te planira zajedničke pothvate u budućnosti, kojima bi poboljšalii kvalitetu života u Gračacu.

Djelatnosti udruge Legalina, osim spomenutih su; poticanje i pružanje potpore pojedincima, obiteljima i društvenim skupinama u cilju prevladavanja teškoća u zajednici i poticanja samoaktualizacije osoba s poteškoćama, poticanje na socijalno osnaživanje, prevenciju, socijalnu integraciju i resocijalizaciju djece, mladih i odraslih osoba: poticanje provođenja aktivnosti kojim se promiču ljudska prava. Humanost, volonterski rad, demokratizacija društva su temeljne vrijednosti kojima je obilježen rad udruge Legalina.

 

Fakultet političkih znanosti

Fakultet političkih znanosti jedini je studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj, a ujedno je i najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe.


Osnovan 23. veljače 1962. godine odlukom Hrvatskog sabora kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet je bio prva akademska institucija te vrste u komunističkoj Istočnoj Europi te je od svog osnivanja djelovao kao znanstvena i visokoškolska institucija u sklopu Sveučilišta. Studij politologije počeo je s izvođenjem već s godinom osnutka, a studij novinarstva nešto kasnije – od 1971.godine.


Zadaća Fakulteta je kritički usmjereno stjecanje i prenošenje spoznaja o hrvatskoj državi i politici, društvu, medijima i javnosti, kao i relevantnom međunarodnom okruženju. Nastavnici Fakulteta aktivni su komentatori procesa političkog odlučivanja o raznim pitanjima od javnog interesima. U istupima u elektroničkim medijima, analitičkim tekstovima u pisanim medijima i stručnim časopisima daju kompetentna vrednovanja alternativnih rješenja društvenih problema i doprinose jačanju demokratske političke kulture u Hrvatskoj.


Fakultet političkih znanosti sudjeluje u brojnim međunarodnim i nacionalnim projektima. Osim međunarodnih tu su i brojni nacionalni projekti u kojima Fakultet sudjeluje poput Hrvatska u međunarodnoj zajednici, Republika Hrvatska u europskoj sigurnosnoj arhitekturi, Hrvatska i EU: integracijske strategije i kreiranje javnih politika, Država, društvo i političko-ekonomski razvoj, Europski racionalitet u kulturnom i političkom kontekstu, Politički deficit Europske unije i njegove posljedice za Hrvatsku i mnogi drugi. Na Fakultetu djeluje i 5 istraživačkih centara: 1)Centar za europske studije – CES, 2) Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija – CEDIM, 3) Centar za cjeloživotno obrazovanje Fakulteta političkih znanosti, 4)  Centar za međunarodne i sigurnosne studije – CeMSS i 5) Centar za istraživanje medija i komunikacija – CIM. Njihova uloga je koordinacija znanstvenoistraživačkog rada, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, tečajeva te provođenje informacijsko-izdavačke aktivnosti.


Fakultet političkih znanosti ima i bogatu izdavačku djelatnost, koja je započela osnivanjem časopisa Politička misao 1964. godine, te biblioteke Politička misao koja djeluje više od četiri desetljeća. Danas izdavačka djelatnost obuhvaća i časopise Anali hrvatskog politološkog društva, Medijske studije, Političke perspektive i Političke analize, kao i biblioteku Političke analize. Zajedno s Fakultetom političkih nauka iz Beograda i Udruženja za političke nauke Srbije, Fakultet je osnivač regionalnog časopisa Političke perspektive koji se izdaje od 2011. godine te objavljuje tekstove iz političke znanosti i srodnih disciplina.

Grad Zagreb

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.